Általános szerződési feltételek és adatkezelési tájékoztató

1. A tájékoztató célja

Én, a honlap üzemeltetője (lásd III. bekezdés), ezúton tájékoztatom a személyes adatok kezelése körében követett gyakorlataimról, az adatok védelme érdekében megtett szervezési és technikai intézkedéseimről, valamint a látogatók ezzel kapcsolatos jogairól, és azok érvényesítésének lehetőségeiről. A Tájékoztató kialakításakor figyelembe vettük az Európai Parlament és a Tanács 2016/679 Rendeletében („Általános Adatvédelmi Rendelet” vagy „GDPR”), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”), a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”), továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”) rendelkezéseit.

Tájékoztatjuk, hogy adatait a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tároljuk. Adatait harmadik félnek nem adjuk át, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél, mint cégünk alvállalkozójaként működik együtt (pl. könyvelő). Ekkor azonban az alvállalkozók Adatkezelők által átadott személyes adatokat semmilyen módon nem jogosultak megőrizni, felhasználni, illetve további személyeknek átadni.

2. Értelmező fogalmak

2.1. Érintett/felhasználó: Bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy;

2.2. Személyes adat: Az érintettel kapcsolatba hozható adat – különösen az érintett neve, azonosító jele, valamint egy vagy több fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző ismeret –, valamint az adatból levonható az érintettre vonatkozó következtetés;

2.3. Különleges adat: 2.3.1. A faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, 2.3.2. az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat;

2.4. Hozzájárulás: Az érintett akaratának önkéntes és határozott kinyilvánítása, amely megfelelő tájékoztatáson alapul, és amellyel félreérthetetlen beleegyezését adja a rá vonatkozó személyes adatok – teljes körű vagy egyes műveletekre kiterjedő – kezeléséhez;

2.5. Tiltakozás: Az érintett nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri;

2.6. Adatkezelő: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adatok kezelésének célját meghatározza, az adatkezelésre (beleértve a felhasznált eszköz) vonatkozó döntéseket meghozza és végrehajtja, vagy az általa megbízott adatfeldolgozóval végrehajtatja;

2.7. Adatkezelés: Az alkalmazott eljárástól függetlenül az adatokon végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése, valamint az adatok további felhasználásának megakadályozása, fénykép-, hang- vagy képfelvétel készítése, valamint a személy azonosítására alkalmas fizikai jellemzők (pl. ujj- vagy tenyérnyomat, DNS-minta, íriszkép) rögzítése;

2.8. Adattovábbítás: Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.9. Nyilvánosságra hozatal: Az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

2.10. Adattörlés: Az adatok felismerhetetlenné tétele oly módon, hogy a helyreállításuk többé nem lehetséges;

2.11. Adatmegjelölés: Az adat azonosító jelzéssel ellátása annak megkülönböztetése céljából;

2.12. Adatzárolás: Az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

2.13. Adatmegsemmisítés: Az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

2.14. Adatfeldolgozás: Az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

2.15. Adatfeldolgozó: Az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján – beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is – adatok feldolgozását végzi;

2.16. Adatfelelős: Az a közfeladatot ellátó szerv, amely az elektronikus úton kötelezően közzéteendő közérdekű adatot előállította, illetve amelynek a működése során ez az adat keletkezett;

2.17. Adatközlő: Az a közfeladatot ellátó szerv, amely – ha az adatfelelős nem maga teszi közzé az adatot – az adatfelelős által hozzá eljuttatott adatait honlapon közzéteszi;

2.18. Adatállomány: Az egy nyilvántartásban kezelt adatok összessége;

2.19. Harmadik személy: Olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

2.20. Boldog Arcok:

2.21. Boldok Arcok stáb:

2.22. Boldog Arcok weboldala:

2.23. Selfie-tükör:

2.24. Selfie-tükör üzemeltetője:

2.25. Selfie-tükör tulajdonosa:

2.26. Megrendelő:

2.27. Szolgáltatás elemei: képméret, nyomtatás, helyszín, stb.

2.28. Üzemidő

3. A honlap üzemeltetője, Adatkezelő adatai

Adatkezelő: Név: Tóth Zoltán Csaba egyéni vállalkozó
Székhely: 4026 Debrecen, Bethlen u. 50. 5/33.
Adószám: 68012506-1-29
Nyilvántartási száma: 51089762
Telefon: +36 30 491 7597
E-mail:

4. Általános tudnivalók

A vállalkozás nem folytat olyan tevékenységet, amely indokolttá tenné adatvédelmi tisztviselő kinevezését.

5. Tárhely szolgáltató

Név: Tárhely.Eu Kft.
Székhely: 1144 Budapest, Ormánság utca 4. X. emelet 241.
E-mail cím:
Telefon: +36 1 789 2 789
Weboldal: https://tarhely.eu/

6. Adatkezelési irányelvek

Adatkezelő tevékenységének adatkezelései önkéntes hozzájáruláson, illetve törvényi felhatalmazáson alapulnak. Az önkéntes hozzájáruláson alapuló adatkezelések esetében, Ön mint érintett a hozzájárulását az adatkezelés bármely szakában visszavonhatja.

7. Kezelt személyes adatok köre, célja, módja és jogalapja

7.1. Cookie-k (Sütik)

A sütik alapvetően és eredetileg a böngészés megkönnyítésére vannak: ezek miatt nem kell mindig újra kitöltenie az adatait, ha hozzászól egy blogon, ebből tudják a többnyelvű weboldalak, hogy Ön milyen nyelven akar olvasni, ezért tud bejelentkezve maradni a Facebookon és így tovább. Vagy ha a weboldal Google Analyticset használ, akkor máris készít sütiket. A remarketing kódok is sütik segítségével dolgoznak.

Léteznek sütik, melyek már az elfogadás előtt elhelyezkednek a látogató számítógépén.

Szükséges Cookie-k: A szükséges cookie-k segítik a weboldalak használatát olyan alapfunkciók, mint például az oldalak navigálása és a webhelyek biztonságos területeihez való hozzáférés engedélyezéséhez. A weboldal nem működhet megfelelően ezen cookie-k nélkül.

Előnyben részesített cookie-k: Az előnyben részesített cookie-k lehetővé teszik a weboldal számára, hogy emlékezzen olyan információkra, amelyek megváltoztatják a webhely viselkedését vagy megjelenését, például az általad preferált nyelvet vagy régiót.

A statisztikai cookie-k segítenek a webhelyek tulajdonosainak megérteni, hogy a látogatók miként hatnak a weboldalakra azáltal, hogy névtelenül gyűjtik és jelentik az információkat.

Marketing cookie-k: A marketing cookie-kat a weboldalak látogatóinak nyomon követésére használják. A cél az, hogy olyan hirdetéseket jelenítsenek meg, amelyek relevánsak, érdekesek és értékesek az adott felhasználó számára.

7.2. Kapcsolatfelvétel

A weboldalon elhelyezett, vagy más forrásból megszerzett telefonszámok és e-mail címek segítségével intézett kapcsolatteremtést követően én, mint Adatkezelők a másik fél adatait nem tárolom el.

7.3. Szerződéskötéshez szükséges adatok

A szerződéskötéshez szükséges adatok: Megrendelő neve, e-mail címe, telefonszáma, számlázási címe, fizetési opció kiválasztása, beüzemelési adatok (cím, dátum, időintervallum) és a megrendelt szolgáltatás elemei. Az érintettek körébe az egymással szerződő felek tartoznak. Ezeket az adatokat (a keresztnév és e-mail cím kivételével) a szolgáltatás anyagi elszámolását bezáróan nem kezelem tovább. Az Ön nevét és e-mail címét az Ön hozzájárulásának visszavonásáig kezelem ügyféladatbázisomban.

8. További felek bevonása, az adatokat megismerők köre, adatfeldolgozók:

8.1. Könyvelés
Neve: ADÓ-SZERVIZ Bt.
Képviseli: Iván Zsuzsanna
Cégjegyzékszáma: 09 06 000833
Székhelye: 4028 Debrecen, Jósika u. 3. 2/10.
E-mail címe:
Hozzáférés a kiállított számlákhoz.

8.2.Számlázás
Név: Billingo.hu online számlázó
Üzemeltető: Octonull Kft., 1085 Budapest, József körút 74. 1/6.
Email:
Weboldal: https://www.billingo.hu
Hozzáférés a kiállított számlákhoz.

8.3.Google Analytics
Cím: Google Inc. Mountain View, California, USA
Adatvédelmi irányelvek: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

9. Érintett jogai és jogérvényesítési lehetőségei:

Ön, mint érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, kérheti ezen adatok helyesbítését, illetve – a kötelező adatkezelések kivételével – törlését, visszavonását, élhet adathordozási-, és tiltakozási jogával az adat felvételénél jelzett módon, illetve fenti elérhetőségeinken.

9. 1. Tájékoztatáshoz való jog

Én, mint Adatkezelő megfelelő intézkedéseket hozok annak érdekében, hogy az érintettek részére a személyes adatok kezelésére vonatkozó, a GDPR 13. és a 14. cikkben említett valamennyi információt és a 15-22. és 34. cikk szerinti minden egyes tájékoztatást tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető formában, világosan és közérthetően megfogalmazva nyújtsak át.

9.2. Az érintett hozzáféréshez való joga

Ön jogosult arra, hogy visszajelzést kapjon tőlem arra vonatkozóan, hogy személyes adatai kezelése folyamatban van-e, és ha igen, akkor jogosult arra, hogy a személyes adataihoz és a következő információkhoz hozzáférést kapjon:

9.2.1. az adatkezelés céljai;

9.2.2. az érintett személyes adatok kategóriái;

9.2.3. azon címzettek, akikkel a személyes adatokat közöltük vagy közölni fogjuk;

9.2.4. a személyes adatok tárolásának tervezett időtartama;

9.2.5. a helyesbítés, törlés vagy adatkezelési korlátozásának és a tiltakozás joga;

9.2.6. a felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga;

9.2.7. az adatforrásokra vonatkozó információ;

9.2.8. az automatizált döntéshozatal ténye, ideértve a profilalkotást is, valamint az alkalmazott logikára és arra vonatkozó érthető információk, hogy az ilyen adatkezelés milyen jelentőséggel bír, és az érintettre nézve milyen várható következményekkel jár.
A kérelem benyújtásától számított legfeljebb egy hónapon belül adunk tájékoztatást.

9.3. Helyesbítés joga

Kérheti tőlem az általam kezelt, Önre vonatkozó pontatlan, személyes adatok helyesbítését és a hiányos adatok kiegészítését.

9.4. Törléshez való jog

Az alábbi indokok valamelyikének fennállása esetén jogosult arra, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljem az Önre vonatkozó személyes adatokat:

9.4.1. személyes adatokra már nincs szükség abból a célból, amelyből azokat gyűjtöttük vagy más módon kezeltük;

9.4.2. visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulását, és az adatkezelésnek nincs más jogalapja;

9.4.3. tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre;

9.4.4. a személyes adatokat jogellenesen kezeltem;

9.4.5. a személyes adatokat az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jogban előírt jogi kötelezettség teljesítéséhez törölni kell;

9.4.6. a személyes adatok gyűjtésére információs társadalommal összefüggő szolgáltatások kínálásával kapcsolatban került sor.

9.5. Az adatok törlése nem kezdeményezhető, ha az adatkezelés szükséges:

9.5.1. a véleménynyilvánítás szabadságához és a tájékozódáshoz való jog gyakorlása céljából;

9.5.2. a személyes adatok kezelését előíró, az adatkezelőre alkalmazandó uniós vagy tagállami jog szerinti kötelezettség teljesítése, illetve közérdekből vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlása keretében végzett feladat végrehajtása céljából;

9.5.3. a népegészségügy területét érintő, vagy archiválási, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból, közérdek alapján;

9.5.4. vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez, illetve védelméhez.

9.6. Adatkezelés korlátozásához való jog

Kérésére korlátozzuk az adatkezelést, ha az alábbi feltételek valamelyike teljesül:

9.6.1. vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi a személyes adatok pontosságának ellenőrzését;

9.6.2. az adatkezelés jogellenes, és ellenzi az adatok törlését, ehelyett azok felhasználásának korlátozását kéri;

9.6.3. már nincs szükségem a személyes adatokra adatkezelés céljából, de Ön igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez;

9.6.4. tiltakozott az adatkezelés ellen; ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amíg megállapításra nem kerül, hogy adatkezelésem jogos indokai elsőbbséget élveznek-e az Ön jogos indokaival szemben.
Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, a személyes adatokat a tárolás kivételével csak a te hozzájárulásoddal, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogai vélelme érdekében, vagy az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

9.7. Adathordozáshoz való jog

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

9.8 Tiltakozás joga

Ön jogosult arra, hogy a saját helyzetével kapcsolatos okokból bármikor tiltakozzon személyes adatainak közérdekű vagy az adatkezelőkre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges adatkezelés, vagy az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges kezelése ellen, ideértve az említett rendelkezéseken alapuló profilalkotást is. Tiltakozás esetén az adatkezelő a személyes adatokat nem kezelheti tovább, kivéve, ha azt olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságával szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak.

9.9. Automatizált döntéshozatal egyedi ügyekben, beleértve a profilalkotást

Ön jogosult arra, hogy ne terjedjen ki Önre az olyan, kizárólag automatizált adatkezelésen – ideértve a profilalkotást is – alapuló döntés hatálya, amely Önre nézve joghatással járna vagy hasonlóképpen jelentős mértékben érintené.

9.10. Visszavonás joga

Ön jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja.

9.11. Bírósághoz fordulás joga

Jogainak megsértése esetén az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügybe soron kívül jár el.

9.12. Adatvédelmi hatósági eljárás

Panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:
Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.
Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
Telefon: 0613911400
Fax: 0613911400
E-mail:
Weboldal: http://www.naih.hu

10. További rendelkezések

E tájékoztatóban fel nem sorolt adatkezelésekről az adat felvételekor adok tájékoztatást.

Tájékoztatom, hogy a bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, a Magyar Nemzeti Bank, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az Adatkezelők a hatóság részére – amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte – személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

11. Szolgáltatás megrendelése

11.1. Megrendelő kiválasztja a Boldog Arcok weboldalán, hogy milyen elemekből álljon össze a szolgáltatás.

11.2. Megrendelő megadja Boldog Arcok weboldalán a saját e-mail címét, telefonszámát, nevét, számlázási adatait, beüzemelés dátumát, -tól -ig időpontot, helyszín címét, opcionálisan írhat üzenetet. Az ár nem tartalmazza a szállítási költségeket Hajdú-Bihar megyén kívül. Hajdú-Bihar megye határain túl a szállítás 100 ft/km. Megrendelőnek itt van lehetősége elfogadni az Általános szerződési feltételeket és az adatkezelési tájékoztatót. A szolgáltatás megrendelése csakis az Általános szerződési feltételek és az adatkezelési tájékoztató elfogadása által lehetséges. Megrendelő kiválasztja a fizetés módját:

11.2.1. Előre utalással: Megrendelőnek lehetősége lesz még az esemény előtt rendezni a szolgáltatás árát a Selfie-Tükör üzemeltetőjével. Amennyiben Megrendelő az esemény előtt rendezi a teljes összeget úgy, az előlegként lesz kiszámlázva, így (amennyiben az eseményen nem lesz a korábban lefoglalt/megbeszélt szolgáltatásban elemeiben változtatás) a végszámla 0 ft tartozással lesz kiállítva.

11.2.2. A helyszínen készpénzzel;

11.2.3. Utólagos banki átutalással: A szolgáltatást követő első munkanapon kiállított és megküldött számla ellenében. Amennyiben az eseményen volt a korábban lefoglalt/megbeszélt szolgáltatás elemeiben változtatás, úgy az így keletkezett pluszköltségek hozzáadásra kerülnek a végszámlához.

11.3. A megrendelés elküldése után kerül elbírálásra Üzemeltető által, hogy a szolgáltatást tudja-e teljesíteni.

11.4. Amennyiben Üzemeltető nem tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatás teljesítését e-mail-ben köteles erről értesíteni Megrendelőt a foglalás folyamata alatt Megrendelő által megade-mail címen keresztül.

11.5. Amennyiben Üzemeltető tudja teljesíteni a megrendelt szolgáltatást e-mail-ben köteles értesíteni Megrendelőt a foglalás folyamata alatt Megrendelő által megade-mail címen keresztül. Az e-mail tartalmazza:

11.5.1. visszaigazolást, hogy Üzemeltető vállalja a megrendelt szolgáltatás teljesítését,

11.5.2. felszólítást, hogy az üzemidő kezdete előtt egy órával Megrendelőnek biztosítania kell a selfie-tükör beüzemelésének lehetőségeit, helyszín rendelkezésre állását,

11.5.3. figyelmeztetést, hogy amennyiben a gépet emeletre, vagy 2-3 lépcsőnél magasabbra kell szállítani, és a helyszínen nincs lehetőség liftet igénybe venni, a megrendelő köteles gondoskodni 1 fő-ről aki képes 40 kg-ot megemelni és segíteni a ki- és bepakolás során a lépcsőkön,

11.5.4. emlékeztetőt, hogy a foglalás véglegesítése foglaló összeg kifizetéséhez kötött, melynek összege 50.000 ft,

11.5.5. számlaszámot, ahova Megrendelő elküldheti a foglaló, vagy az egész szolgáltatás összegét, függően attól, hogy milyen fizetési opciót választott,

11.5.6. tájékoztatást arról, hogy Megbízó a banki utalás közben a közlemény rovatba az e-mail címét kell megadja, amivel lefoglalta a terméket, ezzel azonosítva a tranzakciót Üzemeltető számára,

11.5.7. emlékeztetőt és tájékoztatót arra vonatkozólag, hogy Hajdú-Bihar megyén kívülre eső foglalás esetén a Boldog Arcok weboldala által kikalkulált végösszeg nem tartalmazza a szállítási költséget,

11.5.8. emlékeztetőt a megrendelt csomag elemeiről és a megrendelt csomag részleteiről (Megrendelő e-mail címét, telefonszámát, nevét, számlázási adatait, beüzemelés dátumát, -tól -ig időpontot, helyszín címét, opcionálisan írt üzenetét)

11.5.9. emlékeztetőt Megrendelő által kiválasztott fizetési módról,

11.5.10. tájékoztatást előre utalás esetén, hogy az összköltség ki kell legyen fizetve az üzemeltetési idő megkezdése előtt 24 órával, amennyiben Megrendelő a megrendelés folyamata alatt a Boldog Arcok weboldalon előre utalásos fizetési opciót választott.

11.5.11. igény közlését Üzemeltető részéről arra vonatkozólag, hogy amennyiben a helyszínen rendelkezésre áll wifi, Megbízó az üzemidő megkezdése előtt tudja meg annak jelszavát.

11.5.12. tájékoztatást arról, hogy Üzemeltető által kiszállított eszközök asztalt nem tartalmaznak, az emlékkönyv, fotóalbum, és az esetlegesen igényelt kiegészítők elhelyezéséhez (pl. parkókák, kalapok, stb.) asztal vagy asztalok biztosítása Megrendelő feladata.

11.5.13. tájékoztatást, hogy a selfie-tükör üzemeltetéséhez szükséges egy 220 V-os áramforrás a Selfie-tükör 20 m-es körzetén belül.

11.6. Üzemeltető újabb e-mail-t küld Megrendelőnek a foglaló összeg átutalását követően. Az e-mail tartalmazza:

11.6.1. visszaigazolást arról, hogy Üzemeltető elvállalta a szolgáltatás teljesítését.

11.6.2. felszólítást, hogy az üzemidő kezdete előtt egy órával Megrendelőnek biztosítania kell a selfie-tükör beüzemelésének lehetőségeit, helyszín rendelkezésre állását,

11.6.3. emlékeztetőt a kifizetett foglaló összegéről és a még kifizetésre váró összegről,

11.6.4. tájékoztatást előre utalásos fizetés esetén a számlaszámról, ahova Megbízó a maradék összeget kell utalja,

11.6.5. tájékoztatást arról, hogy Megbízó a banki utalás közben a közlemény rovatba az e-mail címét kell megadja, amivel lefoglalta a terméket, ezzel azonosítva a tranzakciót Üzemeltető számára,

11.6.6. tájékoztatót arra vonatkozólag, hogy Hajdú-Bihar megyén kívülre eső foglalás esetén hogy módosult a végösszeg a Boldog Arcok weboldala által kikalkulált végösszeghez képest,

11.6.7. emlékeztetőt a megrendelt csomag elemeiről és a megrendelt csomag részleteiről (Megrendelő e-mail címét, telefonszámát, nevét, számlázási adatait, beüzemelés dátumát, -tól -ig időpontot, helyszín címét, opcionálisan írt üzenetét)

11.6.8. emlékeztetőt Megrendelő által kiválasztott fizetési módról,

11.6.9. tájékoztatást előre utalás esetén, hogy az összköltség ki kell legyen fizetve az üzemeltetési idő megkezdése előtt 24 órával, amennyiben Megrendelő a megrendelés folyamata alatt a Boldog Arcok weboldalon előre utalásos fizetési opciót választott.

11.6.10. igény közlését Üzemeltető részéről arra vonatkozólag, hogy amennyiben a helyszínen rendelkezésre áll wifi, Megbízó az üzemidő megkezdése előtt tudja meg annak jelszavát.

11.6.11. tájékoztatást arról, hogy Üzemeltető által kiszállított eszközök asztalt nem tartalmaznak, az emlékkönyv, fotóalbum, és az esetlegesen igényelt kiegészítők elhelyezéséhez (pl. parkókák, kalapok, stb.) asztal vagy asztalok biztosítása Megrendelő feladata.

11.6.12. tájékoztatást, hogy a selfie-tükör üzemeltetéséhez szükséges egy 220 V-os áramforrás a Selfie-tükör 20 m-es körzetén belül.

11.7. A foglaló összegének átutalását követően (amennyiben Megrendelő egyedi dekorációt kért a megrendelő a képekre), a Üzemeltető felveszi a kapcsolatot az ügyféllel e-mail-ben vagy telefonon és egyeztetnek a részletekről.

11.8. A helyszínen plusz órák igényelhetők Megrendelő részéről Üzemeltetőnél, vagy a Boldog Arcok stábnál, melynek összege óránként 15.000 ft.

12. A szolgáltatás teljesítése

12.1. A Boldog Arcok stáb a Megrendelő által korábban megszabott helyszínre szállítja a Selfie-tükröt és annak kellékeit, kiegészítőit, az üzemidő előtt 1 órával. Ekkor veszi kezdetét a szolgáltatás.

12.2. A Boldog Arcok stáb beüzemeli a gépet.

12.3. A Boldog Arcok stáb elkéri a wifi kódot és csatlakoztatja a Selfie-tükröt a helyszínen található internetes hálózatra. Amennyiben nem áll rendelkezésre wifi, úgy a Boldog Arcok stáb a rendelkezésére álló mobilinternetét kell használja a Selfie-tükör internetre való csatlakoztatásához.

12.4. Készpénzes fizetés esetén Üzemeltető, vagy a Boldog Arcok stáb átvételi elismervényt irat alá Megrendelővel. A számla utólagosan kerül kiállításra elektronikus számla formájában.

12.5. Felek kijelentik, hogy elfogadottnak minősül a szolgáltatás teljesítési igazolásaként a Selfie-tükör által készített fényképek és azok időbélyegei.

12.6. Üzemeltető, vagy a Boldog Arcok stáb (készpénzes fizetés esetén a szolgáltatás anyagi juttatásának rendezését követően) összepakolja a Selfie-tükröt és annak kellékeit, kiegészítőit. Ekkor véget ér a szolgáltatás.

13. A szolgáltatás nem teljesíthető

13.1. A foglaló összeg átutalását követően valamilyen oknál fogva a megrendelés Üzemeltető oldaláról nem teljesíthető, akkor a foglalót és az eddig kifizetett összegeket visszautaljuk. Ezt követően Üzemeltető nem tartozik semmilyen elszámolással Megrendelő felé.

13.2. A foglaló összeg átutalását követően, valamilyen oknál fogva a megrendelés Megrendelő oldaláról nem teljesíthető, akkor a foglaló nem kerül visszatérítésre. Ezt követően Megrendelő nem tartozik semmilyen elszámolással Megrendelő felé.

13.3. A foglaló összeg vagy akár a teljes összeg átutalását követően, valamilyen oknál fogva a megrendelés Megrendelő vagy Üzemeltető oldaláról nem teljesíthető, akkor a foglalási összeg kivételével a már rendezett költségek visszatérítésre kerülnek a Megrendelő számára. Ezt követően Megrendelő és Üzemeltető nem tartoznak semmilyen elszámolással egymás felé.

14. A szolgáltatás megszakítása

14.1. Amennyiben a szolgáltatás megszakításra kerül Üzemeltető vagy a Boldog Arcok stábjának felróható okból:

14.1.1. 2 óra alatti üzemidő teljesítés esetén nem kerül kiszámlázásra a végösszeg. Amennyiben Megrendelő már korábban kifizette a teljes összeget, úgy Üzemeltető visszatéríti azt.

14.1.2. 2 óra felett üzemidő esetén időarányosan kerül kiszámlázásra a szolgáltatás.

14.2. Amennyiben a szolgáltatás megszakításra kerül Megrendelőnek felróható okból:

14.2.1. Fizetendő az időarányos szolgáltatási díj, de minimum a teljes szolgáltatás 75 %-a.

14.2.2. Amennyiben nincs semmilyen kényszerítő indok a szolgáltatás félbeszakítására, úgy nincs lehetőség annak előzetesen lefoglalt és leegyeztetett üzemidejének csökkentésére se és előre lefoglalt és leegyeztetett szolgáltatási csomagjának módosítására se.

15. Technikai problémák

15.1. Amennyiben az üzemidő alatt felmerülő technikai problémák elhárítását Üzemeltető, vagy a Boldog Arcok stáb ki tudja javítani, meg tudja oldani, úgy Megrendelő oldaláról nincs lehetőség az összköltség csökkentésének igénylésére. A technikai problémákból adódó időkiesést Üzemeltető vagy a Boldog Arcok stáb ugyanakkora időintervallummal pótolja. A szolgáltatás nem átruházható.

16. Megrendelő kötelezettségei

16.1. Megrendelő vállalja, hogy amennyiben a gépet emeletre, vagy 2-3 lépcsőnél magasabbra kell szállítani, és a helyszínen nincs lehetőség liftet igénybe venni, a megrendelő köteles gondoskodni 1 fő-ről aki képes 40 kg-ot megemelni és segíteni a ki- és bepakolás során a lépcsőkön a selfie-tükör fel- és le szállításában.

16.2. Megrendelő vállalja, hogy saját igényeinek megfelelően biztosít asztalt az emlékkönyv, fotóalbum, és kellékek számára.

16.3. Megrendelő vállalja, hogy a szolgáltatásnak szánt helyen a Selfie-tükör 20 m-es körzetén belül tud biztosítani egy 220 V-os áramforrást, amely nélkül a Selfie-tükör üzemképtelen.

16.4. Megrendelő vállalja, hogy a helyszínen lesz egy őt képviselő személy, akit bemutat a Boldog Arcok stábjának, és aki Boldog Arcok stáb rendelkezésére áll abban az esetben, ha Megrendelő akármilyen oknál fogva nem tud foglalkozni az őt terhelő feladatokkal.

16.5. Megrendelő vállalja, hogy a helyszín üzemeltetőjét/tulajdonosát/vezetőjét tájékoztatja Üzemeltető szolgáltatásáról, a Selfie-tükör üzemeléséhez szükséges áramfogyasztásról, melyért elszámolás Üzemeltetőn nem kérhető számon, anyagi költség őt nem terheli.

17. Anyagi károk

17.1. Megrendelő vállalja, hogy bármilyen anyagi kárért (akár a Selfie-tükör kapcsán, akár a kellékek kapcsán), melyért Megrendelő, vagy az eseményen résztvevő személyek közül a hibás valaki (kivételt képeznek ez alól azok a személyek, akik a helyszínen szintén szolgáltatók, vagy alkalmazottak, pl. pincérek) a megrendelőt terhelik. További kivételt képez ez alól, ha az anyagi kárt a Boldog Arcok stáb okozta. Ez esetben a Boldog Arcok stábot terheli a felelősség. A Selfie-tükör alkotórészeiben és kellékeiben okozott anyagi károk összegének megállapításában csakis a Selfi-tükör tulajdonosa az illetékes. Megrendelő neki tartozik elszámolással az őt terhelő károk rendezésében.

17.2. A Selfie-tükörben vagy annak kellékeiben képződött károkat a Boldog Arcok stáb dokumentálja kép és/vagy videó formájában.

17.3. Megrendelő elfogadja, hogy a szolgáltatás befejezését követően, nem áll módjában semmilyen reklamáció címén megtagadni fennamradó anyagi tartozásának rendezését. Továbbá Megrendelő elfogadja, hogy a szolgáltatás minősége a szolgáltatás befejeztével, utólagosan nem megkérdőjelezhető, anyagi kár megtérítését a szolgáltatás minőségéségből fakadóan Üzemeltetőtől nem követelhet.